Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Ochrony |rodowiska

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  Wydział Matematyczno - Przyrodniczy
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
  Wydział Rolniczy
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza w Lublinie
  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie
  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  Ocena: brak danych
 • Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  Ocena: brak danych
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
  Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku
  Ocena: brak danych
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  Ocena: brak danych
 • Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
  Wydział Ekonomii i Zarządzania
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
  Wydział Administracji
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
  Instytut Ekotechnologii
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  Instytut Matematyczno-Przyrodniczy
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Białostocka
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Częstochowska
  Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Gdańska
  Wydział Chemiczny
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Wydział Inżynierii Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Łódzka
  Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Szczecińska
  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Inżynierii Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Inżynierii Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
  Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Pracy
  Ocena: brak danych
 • Wydział Ochrony Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
  Wydział Techniki i Informatyki
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Gdański
  Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
  Ocena: brak danych
 • Wydział Chemii
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Collegium Polonicum
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Chemii
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Wydział Nauk Przyrodniczych
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Łódzki
  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Opolski
  Wydział Przyrodniczo-Techniczny
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Wydział Rolniczy
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Nauk Przyrodniczych
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet w Białymstoku
  Wydział Biologiczno - Chemiczny
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Warszawski
  Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
  Ocena: brak danych
 • Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Wydział Biologii
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Wrocławski
  Wydział Nauk Biologicznych
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Nauk Biologicznych
  Ocena: brak danych
 • Wszechnica Mazurska w Olecku
  Wydział Nauk Przyrodniczych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Samorządowa Szkoła Zawodowa w Kamieniu Małym
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  Wydział Ekologii
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Ekologii w Sosnowcu
  Wydział Ekologii
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
  Wydział Administracji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
  Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach
  Wydział Ochrony Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy
  Wydział Ochrony Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach
  Wydział Nauk o Zdrowiu i Środowisku
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie
  Wydział Pielęgniarstwa
  Ocena: brak danych

Regulamin

 1. Korzystanie przez użytkowników z usług i treści udostępnianych w ramach Portalu jest bezpłatne.
 2. Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie treści i zasobów edukacyjnych udostępnianych na Portalu przez jego użytkowników.
 3. Prawem autorskim chronione są treści i zasoby edukacyjne, a w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Portalu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści prezentowanych na Portalu. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez osoby przesyłające jakiekolwiek materiały do publikacji.
 4. Administratorzy Portalu dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności, prawdziwości i poprawności merytorycznej treści prezentowanych na Portalu, zapewnienia poprawnego działania Portalu oraz możliwości korzystania z jego usług, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Portalu.
 5. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za wypowiedzi użytkowników forum.
 6. Nie akceptujemy nadsyłanych materiałów niezwiązanych z tematyką Portalu - będą one przez nas odrzucane. Do publikacji na niniejszym Portalu nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, itp.
 7. Zakładając konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
 8. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.
 9. Publikacja na stronach Portalu www.pwa.edu.pl jest bezpłatna.
 10. Za publikację pracy na stronach Portalu nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne.
 11. Za treści publikowane w Portalu odpowiedzialność ponosi Autor tych treści.
 12. Administratorzy Portalu zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów w dogodnym dla nich czasie i kolejności.
 13. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania korekty i zmian w przesłanych przez użytkownika materiałach i tekstach celem poprawienia estetyki, czytelności i usunięciu ewentualnych błędów.
 14. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres pwa@pwa.edu.pl.
 15. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Portalu.
 16. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację przez Użytkownika warunków regulaminu.
 17. Oprócz niniejszego regulaminu, w Portalu mogą występować inne regulaminy, szczegółowo opisujące zasady korzystania z poszczególnych elementów Portalu lub usług. Korzystający z nich Użytkownik zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/