Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Ochrony |rodowiska

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  Wydział Matematyczno - Przyrodniczy
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
  Wydział Rolniczy
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza w Lublinie
  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie
  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  Ocena: brak danych
 • Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  Ocena: brak danych
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
  Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku
  Ocena: brak danych
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  Ocena: brak danych
 • Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
  Wydział Ekonomii i Zarządzania
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
  Wydział Administracji
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
  Instytut Ekotechnologii
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  Instytut Matematyczno-Przyrodniczy
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Białostocka
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Częstochowska
  Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Gdańska
  Wydział Chemiczny
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Wydział Inżynierii Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Łódzka
  Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Szczecińska
  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Inżynierii Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Inżynierii Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
  Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Pracy
  Ocena: brak danych
 • Wydział Ochrony Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
  Wydział Techniki i Informatyki
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Gdański
  Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
  Ocena: brak danych
 • Wydział Chemii
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Collegium Polonicum
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Chemii
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Wydział Nauk Przyrodniczych
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Łódzki
  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Opolski
  Wydział Przyrodniczo-Techniczny
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Wydział Rolniczy
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Nauk Przyrodniczych
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet w Białymstoku
  Wydział Biologiczno - Chemiczny
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Warszawski
  Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
  Ocena: brak danych
 • Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Wydział Biologii
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Wrocławski
  Wydział Nauk Biologicznych
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Nauk Biologicznych
  Ocena: brak danych
 • Wszechnica Mazurska w Olecku
  Wydział Nauk Przyrodniczych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Samorządowa Szkoła Zawodowa w Kamieniu Małym
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  Wydział Ekologii
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Ekologii w Sosnowcu
  Wydział Ekologii
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
  Wydział Administracji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
  Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach
  Wydział Ochrony Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy
  Wydział Ochrony Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach
  Wydział Nauk o Zdrowiu i Środowisku
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie
  Wydział Pielęgniarstwa
  Ocena: brak danych

O nas

Na początku było PWI...

Pomysł stworzenia portalu wiedzy informatycznej - Polskiej Wszechnicy Informatycznej - próba zgromadzenia pod jedną witryną najlepszych programów, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przez polskie ośrodki akademickie w procesie kształcenia na studiach wyższych na kierunku informatyka, narodził się w październiku 2007.

Geneza pierwszego polskiego portalu wiedzy informatycznej to suma dwóch projektów: „studia informatyczne na odległość” oraz „Polska Wszechnica Informatyczna”.

Głównymi celami projektu „Studia Informatyczne na Odległość” realizowanego przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Warszawską i Politechnikę Poznańską było opracowanie programów nauczania dla studiów I i II stopnia dla kierunku Informatyka, oraz przygotowanie elektronicznych materiałów dydaktycznych, w tym pakietów multimedialnych dla przeszło 60 przedmiotów przewidzianych programem studiów.

W ramach projektu „Polska Wszechnica Informatyczna”, realizowanego przy współpracy z Microsoft Polska, Cisco Polska oraz HP Polska zespół nauczycieli akademickich dokonał nagrań w formacie DVD wybranych wykładów z zakresu programu studiów dla kierunku Informatyka.

Wykonane w ramach wymienionych wyżej projektów materiały dydaktyczne zostały udostępnione w sieci szerokiemu gronu odbiorców, jako Otwarte Zasoby Edukacyjne w ramach portalu - Polska Wszechnica Informatyczna. Do współpracy w tworzeniu otwartego Portalu Wiedzy Informatycznej zostały zaproszone wszystkie polskie wydziały informatyki.

Patronat naukowy nad pracami projektu Polska Wszechnica Informatyczna objęło Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, którego jednym z głównych celów statutowych jest wspieranie wszelkich działań sprzyjających rozwojowi edukacji przez Internet. Polska Wszechnica Informatyczna - Portal Wiedzy Informatycznej, ma niewątpliwie szanse stać się platformą, która przyczyni się do rozwoju nowoczesnych form edukacji w Polsce.

Ogromne zainteresowanie, z jakim materiały portalu PWI zostały przyjęte przez zainteresowaną tematyką informatyki młodzież, a także wykładowców uczelni i szkół średnich, skłoniło nas do kontynuacji podjętego dzieła pod szyldem Polska Wszechnica Akademicka tym razem dla wszystkich kierunków kształcenia.

Wszystkie wortale PWA zawierają informacje o wydziałach (linki do stron wydziałów), które prowadzą studia na wszystkich kierunkach ujętych w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prezentujemy także informacje o ocenach jakości kształcenia kierunków dokonanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz informacje o standardach kształcenia. Wortale dostarczają informacje o wydarzeniach, konferencjach, publikacjach, kołach naukowych i innych istotnych dla kształcenia na poziomie akademickim sprawach.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i opinie dotyczące struktury i treści zamieszczanych na portalu PWA.

Zespół Polskiej Wszechnicy Akademickiej

pwa@pwa.edu.pl


Link do http://www.wwsi.edu.pl/